Regulamin

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ W SIECI - „RADIOGRA” - STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP POMORZA ZACHODNIEGO

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu p.n. „Radio Gra”, zwanym dalej „Konkursem” jest STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY RP POMORZE ZACHODNIE, z siedzibą: Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin, KRS: 0000307188.
 2. Konkurs jest organizowany w związku z obchodzoną w 2020 r. 75. rocznicą powstania radiofonii publicznej na Pomorzu Zachodnim, pod hasłem „75 LAT RADIOFONII PUBLICZNEJ I POLSKIEGO RADIA W SZCZECINIE”.
 3. Konkurs p.n. „RadioGra” składa się z części edukacyjnej zwanej dalej „Grą”, dostępnej na stronie internetowej: gramiejska.szczecin.pl   i Konkursu, który odbędzie się jednorazowo na tej samej stronie internetowej w terminie 19.12.2020 od godziny 10.00 do 14.00.
 4. Organizator przy organizacji Konkursu otrzymał wsparcie Gminy Miasta Szczecin.

§2 Adresat konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych popularyzacją i historią radiofonii publicznej.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • pracownicy, współpracownicy (w tym współpracujący na podstawie umów cywilnoprawnych) Polskiego Radia Szczecin SA oraz TVP oraz członkowie rodzin w/w osób,
  • osoby biorące udział w pracach przy organizacji Konkursu.

§3 Zasady i termin konkursu

 1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej gramiejska.szczecin.pl  w dniu 19.12.2020 od godziny 10:00 do 14:00, a następnie Gra będzie dostępna już bez możliwości uzyskania nagród, jako quiz edukacyjny, dostępny bez ograniczeń czasowych.
 2. Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie muszą zarejestrować się poprzez stronę internetową gramiejska.szczecin.pl, na której dostępne są szczegóły dotyczące trybu związanego z rejestracją. Rejestracja jest jednoznaczna z założeniem konta Uczestnika.
 3. Rejestracja jest możliwa w terminie od dnia 16.12.20 do godziny rozpoczęcia Konkursu, tj. 19 grudnia 2020 r., godz. 10:00.
 4. Podczas rejestracji Uczestnik podaje swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Każda osoba chcąca wziąć udział w Konkursie może dokonać tylko jednej rejestracji i otrzymać jedno konto Uczestnika.
 6. Osobie, której nadano konto Uczestnika Organizator umożliwia dostęp do strony internetowej www.gramiejska.szczecin.pl, gdzie może zapoznać się z materiałem poglądowym i dalszy udział w Konkursie.
 7. Zadaniem Uczestnika jest: zapoznanie się z materiałem edukacyjnym umieszczonym na stronie oraz udzielenie odpowiedzi w teście wyboru, który dostępny będzie po rejestracji.

§4 Komisja konkursowa

 1. Organizator w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wskazania zwycięzcy/ów powołał komisję konkursową, w skład której wchodzą trzy osoby wskazane przez Organizatora.
 2. Komisja ma prawo weryfikacji Uczestników w zakresie spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie

§5 Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi 23 grudnia 2020 r.
 2. Informacja o wynikach konkursu i zwycięzcach zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej dziennikarze.szczecin.pl .
 3. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§6 Nagrody

 1. Nagrodami w Grze jest zestaw słuchawek oraz sześć wydawnictw książkowych.
 2. Nagrodę główną w postaci słuchawek otrzymuje Uczestnik, który uzyska największa ilość punktów, następni sklasyfikowani pod względem ilości punktów Uczestnicy, otrzymają nagrody książkowe.
 3. Każdy laureat Konkursu może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę.
 4. Nagrody laureatom Konkursu zostaną wręczone w siedzibie Organizatora w terminie do 31.12.20 po umówieniu się e-mailowym.
 5. Nagrody mogą być przekazane laureatom drogą pocztową po zgłoszeniu takiej woli przez Uczestnika konkursu w terminie do 30. dni od zakończenia Konkursu.
 6. Laureat Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody lub otrzymania jej równowartości w postaci gotówkowej.
 7. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagrody/nagród, które nie zostały im przyznane są bezpodstawne i nie ulegają rozpatrzeniu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność nagród.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Osoba, wyrażająca wolę udziału w Konkursie, która dokona rejestracji, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym na publikację swojego imienia i nazwiska jako laureata w prasie, radiu i telewizji.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzanie na podstawie uzyskanej od Państwa zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1- dalej „RODO”.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator (Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Pomorze Zachodnie, z siedzibą: Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin).
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail przetwarzane będą w związku z organizacją, przebiegiem i ogłoszeniem wyników Konkursu, a w szczególności w celu:
  • kierowania do uczestników wiadomości związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu na wskazany przez nich adres e-mail;
  • publikowania informacji o wynikach gry (także w mediach) ze wskazaniem imion i nazwisk uczestników.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom i osobom współpracującym z Organizatorem przy organizacji i przebiegu Konkursu.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Każdy z uczestników ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez uszczerbku dla obowiązku udostępnienia danych osobowych jako warunku uczestnictwa w Konkursie.
 10. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych udostępnionych przez Uczestnika Konkursu oraz żądanie ich usunięcia w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.
 11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu, interpretacji Regulaminu itp. należy kierować na adres Organizatora, e-mail: sdrppomorzazachodniegoszczecin@gmail.com
 2. Przystępując do udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i oświadcza tym samym, że akceptuje jego warunki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Konkursie na łamach prasy, na antenie radia, w Internecie, w telewizji oraz innych publikacjach.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych i inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłową i skuteczną rejestrację i udział w Konkursie
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, zasad uczestnictwa oraz przyznawania nagród.
 6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.dziennikarze.szczecin.pl 

AUTORZY

Film przygotowano dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich RP Pomorze Zachodnie. Film ma charakter edukacyjny i powstał w 75 rocznicę powstania polskiej radiofonii na Pomorzu Zachodnim. Scenariusz, reżyseria, realizacja i zdjęcia - Jarosław Dalecki.

W filmie wykorzystano fotografie, grafiki, rysunki oraz materiały audio i wideo z archiwów prywatnych pracowników Polskiego Radia: Zbigniewa Puchalskiego, Dariusza Trojanowskiego, Jarosława Daleckiego, Roberta Kwiatkowskiego, Haliny Więcek Przybyły, Ryszarda Bogunowicza, Jana Sylwestrzaka, Teresy Podesławskiej, Zbigniewa Malarskiego, Anny Kolmer, Barbary Gondek, Anny Kafel, Bogusława Lisa, Marka Żurawskiego, Jacka Wiśniewskiego i Pawła Zaremby.

Zdjęcia Zdzisława Gajdy, Timm Stütz, Marka Żórawskiego, Bogusława Lisa i Jarosława Daleckiego. Materiały wideo Dariusza Trojanowskiego. Wykorzystano fragmenty wspomnień i pracy magisterskiej Zbigniewa Puchalskiego, które czytała Anna Kafel.

Pozostałe materiały fotograficzne i filmowe na licencji CC i PD, oraz inne z podaniem źródła pochodzenia. Autorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu.

Gra miejska "Radiogra" jest projektem edukacyjnym.

KONTAKT

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej "Pomorze Zachodnie"

Al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin
Telefon: 889 669 544
Strona: www.dziennikarze.szczecin.pl

ORGANIZATOR

logo_sdrp_szczecin.jpg

PARTNER

logo_szczecin.jpg
© 2024 Gra Miejska: RadioGra. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wdrożenie: Media Web Design